HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de BADMINTONCLUB SCHAGEN

Van de leden


Artikel 1.
a. Ten bewijze van het lidmaatschap bezit elk betalend lid een op zijn naam gesteld banenbord(naam)plaatje. Als bewijs van betaling dient de afschrijving van bank-of girorekening.
b. De leden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde
oefeningen en wedstrijden, tenzij door het bestuur op grond van een bijzonder lidmaatschap bepaalde rechten uitdrukkelijk zijn uitgezonderd.
c. De leden hebben het recht maximaal twee maal per seizoen een introducé(e) te laten meespelen, mits hiervoor het verschuldigde bedrag ad € 5,00 per keer aan de penningmeester wordt voldaan en na vooraf gedane toezegging door minimaal één bestuurslid.
d. De leden zijn verplicht van een adreswijziging schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat.
e. De leden zijn verplicht van de beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar mededeling te doen aan het secretariaat.
f. Mededelingen en andere stukken, toegezonden aan de leden op het bij het secretariaat bekend adres, zijn bindend.
g. Ter aanvulling van de statuten van BC Schagen is er op de Algemene Ledenvergadering van  14 maart 2012 unaniem besloten dat de maximale leeftijd van een bestuurslid van BC Schagen  verhoogd wordt van 65 jaar naar 70 jaar.

Van het bestuur

Artikel 2.

Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen.
De na(a)m(en) van de kandida(a)t(en), die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst met en van tenminste vijf leden, die de betrokken kandidaat steunen, te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden.

Van de voorzitter

Artikel 3.
De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde, waarin het gevraagd wordt. Hij/zij is niet verplicht méér dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen.
Van de secretaris
Artikel 4.
De secretaris houdt de notulen van de bestuurs-en ledenvergadering bij.
Hij/zij draagt ervoor zorg, dat de bestuurs-en gewone leden tijdig ter vergadering worden bijeengeroepen en voert alle correspondentie van de vereniging. Voorts houdt hij/zij het ledenregister (ledenadministratie) bij.
Hij/zij is verplicht kopie te houden van alle stukken die de vergadering aangaan. Van de penningmeester
Artikel 5.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en draagt zorg voor het innen der contributies, donaties en andere vorderingen. Hij/zij draagt zorg, dat hij/zij geen grotere bedragen in contanten in kas heeft dan € 250,00. Het meerdere wordt door hem/haar gestort op de bank-of girorekening van de vereniging.
Voorts is de penningmeester verplicht zijn/haar boeken en bescheiden aan een door de ledenvergadering te benoemen kascontrolecommissie over te leggen en deze commissie alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.
De penningmeester is bevoegd bij wanbetaling door een lid na voorafgaande waarschuwing, incasso door derden te laten uitvoeren c.q. gerechtelijke stappen te ondernemen, teneinde de achterstallige contributie en bijkomende bedragen verhoogd met kosten alsnog te verhalen op de debiteur.
Artikel 6.
De secretaris en de penningmeester zijn behoudens goedkeuring van de voorzitter bevoegd om onder hun eigen verantwoordelijkheid gedeelten van hun taak (taken) over te dragen aan de tweede secretaris resp. de tweede penningmeester. Een eventueel door de vergadering benoemde vice-voorzitter treedt in deze op namens een tweede secretaris-dan wel tweede penningmeester.
Van de ledenvergadering
Artikel 7.
a. De leden worden schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen tot het bijwonen van de vergadering opgeroepen.
De oproep dient tenminste de te behandelen punten te vermelden (agenda).
b. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening over de geldigheid van de stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering, dan wel het stembureau indien dit aanwezig is. Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van één der gestelde kandidaten zijn van geen waarde.
Van de commissies
Artikel 8.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde, door het bestuur vast te stellen, taken.
De commissies staan onder leiding van het bestuur en zijn hieraan verantwoording verschuldigd.
Slotbepalingen
Artikel 9.
a. Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts door de
ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien hiervan melding is gemaakt in de oproep als bedoeld in Art. 7 sub. a) van dit reglement. b. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen indien tenminste een derde gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen veertien dagen een tweede ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen kan beslissen. c. Ieder lid dient periodiek in het belang van de vereniging diensten te verrichten. Deze diensten zullen zich beperken tot z.g. zaaldiensten oftewel het verrichten van werkzaamheden in het belang van ieder verenigingslid. De zaaldiensten zullen naar evenredigheid tot het aantal leden worden verdeeld en hiervan zal tijdig aan de leden kennisgegeven worden.
Schagen, februari 2013